top of page

 

HACKER ÉS TÁRSA ORVOSI BETÉTI TÁRSASÁG

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1. Bevezetés

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a HACKER ÉS TÁRSA Orvosi Betéti Társaság (továbbiakban: Bt) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, az adatvédelmi- és kezelési politikát, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a Bt valamennyi személyes adatkezelésére kiterjed.

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Bt weboldalán hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

 

A Bt fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, amely változásról a Felhasználókat a honlapján értesíti.

 

A Bt elkötelezett a Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Bt figyelembe vette az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

  • 2013. évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.);

  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

 

 

 

  1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége és tevékenysége

 

1. Név: HACKER ÉS TÁRSA ORVOSI Betéti Társaság.

Cégjegyzék szám: 08-06-004380

Adószám: 22467406-2-08

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő u. 10. C.ép. 1.em.39.

Telefon: +36 96 213 688

E-mail: hackerestarsa@gmail.com

Adatvédelmi felelős: Dr. Galambosné dr.Hacker Erika

Az adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, fogorvosi szolgáltatással foglalkozik.

Az adatkezelő nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

 

 

 

  1. Az adatkezelés elvei

 

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az ügyfelekkel együttműködve járnak el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az Ügyfelek által megadott adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

A Bt tevékenységének adatkezelése a következő jogalapokon jön létre:

a) önkéntes hozzájáruláson (GDPR 6. cikk. 1. bek.a pontja):

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Ügyfeleket külön tájékoztatja a Műhely.

b) szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1.bek.b pontja):

Abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik szerződő fél az érintett.

c) jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek.c pontja):

A jogi kötelezettség teljesítése körébe tartozik, ha az adatkezelés az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számviteli kötelezettség teljesítése stb.)

d) jogos érdek (GDPR 6. cikk. 1. bek. f pontja)

Az adatkezelés az adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges.

                

Adatkezelő a weblapon neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát weblapján ellenőrizni, így az ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes- a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át.

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

  1. Az adatkezelések

 

4.1.Kapcsolatfelvétel

 

 A kapcsolatfelvétel önkéntes a www.drhacker.at  weboldalon megadott adatokon keresztül.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím, üzenet, telefonszám opcionális, lakcím opcionális

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelő a fenti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor jogosult visszavonni és kérheti kezelt adatai törlését. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzést követően az adatkezelő haladéktalanul intézkedik az adatok törléséről. Ha az adatkezelő az adatkezelés célját képező hírlevél küldést megszünteti, úgy a kezelt adatokat köteles az utolsó üzenet megküldésétől számított 3 évet követően megsemmisíteni.

Adattovábbítás: személyes adat továbbítása nem történik

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolatfelvétel elmaradása

 

4.2. www.drhacker.at weboldal „süti” kezelése

A Bt az ügyfelek még teljesebb kiszolgálása érdekében ún. anonim Felhasználó-azonosítókat alkalmaz a vele kapcsolatba kerülő Felhasználók számítógépére elhelyezve.

 

A szervereink által automatikusan naplózott információk: Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt

 

Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. (ún. funkcionális sütik)

 

Ezen adatokat az ügyfelek által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Használatuk jogalapja: jogos érdek. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

 

A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta.

 

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak.

 

Amennyiben az ügyfél nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van arra, hogy ne engedje meg az ún. sütikezelést a www.elettukor.hu weboldal alján. Módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

 

A „sütik” használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető (Beállítások/Adatvédelem). Itt lehetősége van megtiltani a „sütik” tárolását.

Weboldalunk a Sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

 

 

 

4.3.Egyéb adatkezelések

 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Bt tájékoztatást.

 

A Bt tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy az általa kezelt adatok átadásra kerülhetnek a Társaság megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Ezek a személyek a Bt utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

5. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek

 

Az ügyfél/érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, illetve az érintett kérheti személyes adatai módosítását, törlését és bármikor, indoklás nélkül jogosult az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészében visszavonni a hacker.galambos@drhacker.at e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben jelölt linkre kattintva, vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben.

 

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőknél az adatkezelés ellen az hacker.galambos@drhacker.at e-mail címen.

 

Az érintett jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu) fordulni.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Mosonmagyaróvár, 2021.január 26.

bottom of page